Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Que diuen les lleis

Permís laboral per llarga malaltia d’un fill

Sobre el permís laboral per llarga malaltia d’un fill:

2 d’agost del 2011, el Grup Parlamentari de CiU va presentar al Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei en què demana al Govern que, quan un nen tingui càncer, un dels seus pares pugui demanar una baixa retribuïda durant l’hospitalització i el tractament.

11 de novembre de 2004, el Grup Parlamentari d’Esquerra Verda, Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya Verds va presentar una Proposició no de llei sobre la modificació de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

15 de juny de 2007, la anterior Proposició de llei es va retirar del Congrés dels Diputats.

12 de febrer de 2009, el Grup Parlamentari de CiU va presentar al Parlament de Catalunya “una proposta de resolució sobre el reconeixement del dret de la baixa laboral dels tutors legals dels nens que pateixen malalties greus, mentre duri la seva hospitalització.

Social

A continuació us oferim la possibilitat de consultar documentació relacionada amb la discapacitat i disminució.

Educatiu

Els infants amb una malaltia de llarga durada com és el càncer, sovint necessiten una atenció educativa especial que s’adapti a les seves necessitats.

Sanitari

Tot infant hospitalitzat disposa d’uns drets que regeixen l’atenció que li oferiran els centres sanitaris. A més, els seus cuidadors principals poden disposar d’ajudes que també trobareu descrites a la documentació següent.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES