Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

Formen part de

Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC)

És una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. En formen part 14 entitats. Actualment l’AFANOC és Tresorera de la Federació, és membre actiu del Grup de Treball de Coordinadors de Voluntariat i som membres del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat a Catalunya.

Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

És una xarxa d’entitats que treballen pel foment, la promoció i el reconeixement del voluntariat social. Són al voltant de 300 entitats. Des de les diferents seus de l’AFANOC, formem part la comissió de Salut i assistim mensualment a les reunions de coordinació d’Entitats.

COCEMFE Catalunya

Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica: És una entitat que representa el sector de la discapacitat física i orgànica a Catalunya. La Federació Francesc Layret-Cocemfe Barcelona, Federació Mestral-Cocemfe Tarragona i Cocemfe Lleida-Terres de Ponent vetllen per aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat. Assistim a les assemblees anuals, a les juntes directives i als actes puntuals que organitza, i ens coordinem per les subvencions que atorga la Fundación Once i treballem conjuntament pel col.lectiu.

Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

Es promou el desplegament d’una estratègia compartida, un full de ruta que compromet a institucions i entitats socials per treballar plegats cap a una Barcelona més inclusiva per fer front conjuntament als aspectes socials de la crisi. Hi formen part 600 entitats de Barcelona. Assistim a les reunions trimestrals de coordinació entre les entitats.

Xarxa De Drets dels Infants

Xarxa d’acció entre entitats que treballen temes d’infància, amb l’objectiu general de promocionar i defensar el desenvolupament dels drets universals de la infància a la ciutat de Barcelona. Format per 23 entitats. Participem en les reunions de treball i en l’organització de la jornada anual de la xarxa.

Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores de Barcelona

Té la finalitat de facilitar a les famílies que cuiden persones afectades per malalties, informació i assessorament des de l’escolta atenta, difondre els seus drets, fer que les polítiques de salut i socials les tinguin presents, connectar-les amb els i les professionals, i, sensibilitzar la societat sobre la tasca que fan. Formada per 19 entitats. Participem en les reunions de treball i en les jornades que s’organitzen.

Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona

És un espai de treball que reuneix totes les entitats i serveis públics que tenen incidència en la cura de les persones dependents i dels seus familiars de Tarragona. Format per 35 entitats. Participem a les jornades que s’organitzen i participem al grup de treball de la comissió de voluntariat.

Grup de treball de Famílies del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona

Té per objectiu analitzar i elaborar propostes i suggeriments, elevant-les a l’equip de govern municipal per millorar les polítiques de benestar social i de qualitat de vida de la ciutat. Format per 29 membres. Anualment treballem sobre un tema en concret. L’últim ha estat sobre l’“Orientació a les famílies en la vida quotidiana: infància, adolescència, madurescència i envelliment” durant tot l’any.

Federación Española de Padres de Niños con Càncer (FEPNC)

És una entitat que coordina totes les entitats membres, totes fundades i presidides per pares i mares voluntaris afectats pel càncer infantil, que representa al col·lectiu davant les institucions i la societat amb l’objectiu de traslladar la seva problemàtica i cercar solucions. Està formada per 21 entitats. Col·laborem activament en la Comissió de Representants, la Comissió de Salut, la Comissió de Voluntariat i en tots aquells aspectes que globalment incideixen en el nostre col.lectiu.


Codi ètic de les Associacions de Barcelona

És una entitat que coordina totes les entitats membres, totes fundades i presidides per pares i mares voluntaris afectats pel càncer infantil, que representa al col·lectiu davant les institucions i la societat amb l’objectiu de traslladar la seva problemàtica i cercar solucions. Està formada per 21 entitats. Col·laborem activament en la Comissió de Representants, la Comissió de Salut, la Comissió de Voluntariat i en tots aquells aspectes que globalment incideixen en el nostre col.lectiu.

Observatori Discapacitat Física

La ODF treballa aprofundint i generant coneixement sobre la discapacitat per garantir els drets del col·lectiu que representen i posar a l’agenda política la inclusió de les persones amb discapacitat des de la diferència, incidint en l’accessibilitat universal i la cultura de les capacitats.

Plataforma d’Infància de Catalunya
PINCAT

Al febrer de 2012 s’aprova la resolució per la qual s’autoritza a l’AFANOC per tramitar els ajuts per despeses d’estada i manutenció, establerts a la Instrucció 06/2010 de CatSalut per els pares i mares residents a Catalunya amb dret reconegut a l’atenció sanitària pública que han de rebre atenció fora de la regió sanitària de residència i són acollits a La Casa dels Xuklis, així com el règim de l’autorització i el procediment de tramitació.

Associació Empresarial de Centres Especials d’Ocupació de COCEMFE

Va ser creada el 16 de febrer de 2000 i actualment agrupa més de 50 centres especials d’ocupació que, al seu torn, acullen més de 4.000 treballadors amb discapacitat. Té l’objectiu de ser la representació dels centres especials d’ocupació de les entitats representatives de les persones amb discapacitat física i orgànica, i la promoció i defensa del concepte d’aquestes iniciatives sense ànim lucre, actualment reconeguts legalment com a centres especials d’ocupació d’iniciativa social.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES