ELS ESTATUTS

Els estatuts de l’AFANOC van ser aprovats el 19 de desembre de 1987 pels socis fundadors i inscrits al Registre d’Associacions de Barcelona, el 28 d’abril de 1988. Han estat renovats el 1999, el 2001, el 2004, el 2006 i el 2021,  adaptats a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya el 2012.

I defineixen, entre altres aspectes, els principals objectius de l’AFANOC:

  • Treballar perquè el desenvolupament afectiu i educatiu dels nens i nenes amb càncer i les seves famílies sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies i en general qualsevol actuació tendent a millorar la seva qualitat de vida.
  • Contribuir al millorament de l’estat dels nens i nenes amb càncer i dels seus familiars, tant mèdic, com psicològic, assistencial, etc.
  • I col·laborar al millor coneixement d’aquestes malalties i el seus tractaments.

El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i les seves funcions s’exerceixen majoritàriament a Catalunya.
Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.

PDF Estatuts

Assemblea General

L´Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació, els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l´Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l´Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar. L´Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici econòmic.

Junta Directiva

Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que es compon del president/a, el vicepresident/a, el secretari/a, el tresorer/a i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l´Assemblea General. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. Els membres de la Junta directiva exerciran el seu càrrec durant un període de tres anys, sense perjudici de que puguin ser reelegits.

Es poden consultar els estatuts complets en el pdf adjunt.

CONSTITUCIÓ I REGISTRE

Acta fundacional

El 19 de desembre de 1987 es va celebrar l’Assemblea General Constituent a l’auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat, per fundar i constituir l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC). S’aproven els estatuts i la primera Junta Directiva.

PDF Acta Fundacional

Registre d’entitat

El 28 d’abril de 1988 l’Associació AFANOC va ser inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat, en el qual se li atribueix el núm. 9846, de la Secció 1a. del Registre de Barcelona.

PDF Registre