Sobre el permís laboral per llarga malaltia d’un fill: El 2 d’agost del 2011, el Grup Parlamentari de CiU va presentar al Congrés dels Diputats una Proposició no de Llei en què demana al Govern que, quan un nen tingui càncer, un dels seus pares pugui demanar una baixa retribuïda durant l’hospitalització i el tractament. 11 de novembre de 2004 el Grup Parlamentari d’Esquerra Verda, Esquerra Unida, Iniciativa per Catalunya Verds va presentar una Proposició no de llei sobre la modificació de la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. 15 de juny de 2007 la anterior Proposició de llei es va retirar del Congrés dels Diputats. 12 de febrer de 2009, el Grup Parlamentari de CiU va presentar al Parlament de Catalunya “una proposta de resolució sobre el reconeixement del dret de la baixa laboral dels tutors legals dels nens que pateixen malalties greus, mentre duri la seva hospitalització .

A continuació us oferim la possibilitat de consultar documentació relacionada amb la discapacitat i disminució.

Els infants amb una malaltia de llarga durada com és el càncer, sovint necessiten una atenció educativa especial que s’adapti a les seves necessitats.

Tot infant hospitalitzat disposa d’uns drets que regeixen l’atenció que li oferiran els centres sanitaris. A més, els seus cuidadors principals poden disposar d’ajudes que també trobareu descrites a la documentació següent.