Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya

El Treball Social és un l’element clau en el procés de la malaltia oncològica

Recuperar l’equilibri familiar en una situació que genera dificultats

Quan un infant o adolescent és diagnosticat de càncer, més enllà de l’impacte emocional, les famílies hauran de fer front a un seguit de canvis que poden suposar una problemàtica.

Ens trobem davant d’una malaltia greu, de llarga durada que requereix llargs períodes d’ingrés hospitalari i tractaments a l’hospital de dia, sovint lluny de casa. Els canvis de domicili, el tema laboral, les despeses extres derivades de la malaltia, són temes a treballar des de Treball Social.

A partir d’una Exploració, Valoració i Diagnòstic social, es dissenya un pla de treball familiar i un mapa de recursos, tant públics com privats, necessaris en aquell moment: allotjaments temporals prop dels hospitals, ajuts econòmics, baixes laborals remunerades per fill/a malalt, dietes de CatSalut, reconeixements de discapacitat i dependència, professors a domicili, derivacions a serveis socials, al SAIER,etc. La Intervenció Social també suposa una coordinació amb altres professionals (intrahospitalaris i extrahospitalaris) i un seguiment-acompanyament durant tot el procés de la malaltia.

El Treball Social és una Atenció Directa, sempre basada en el dret de les famílies a ser informades, independentment de la seva situació socio-econòmica. Tan sols el fet de tenir un infant o adolescent amb càncer, ja situa la família en una situació de vulnerabilitat, no tan sols l’infant o adolescent, també els pares i mares, germans i germanes, i família extensa.

Com s’aborda?

A partir de tres premisses:

  • Des del Model Bio-Psico-Social, en què es fonamenta la intervenció. Es tracta d’una visió holística que afavoreix una valoració social objectiva i amplia la perspectiva del problema.
  • Des del Treball Interdisciplinari, treballant amb els professionals que integren l’equip sanitari de l’hospital -equip del qual formem part- amb altres professionals externs que formen part del   circuit de recursos -públics i privats- com és el Tercer Sector Social.
  • Des d’una Actitud Proactiva, ja que totes les famílies són assumides més enllà de l’existència o no d’una problemàtica de base.

 

L’AFANOC basa en l’Atenció Psico-social l’acompanyament a les famílies; i en les necessitats del l’infant o adolescent que té la malaltia, respectant el moment vital en què es troba.

BARCELONA

L’associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC) va ser constituïda el 1987 per un grup de mares i pares que van veure la necessitat d’unir-se per treballar en la millora de la qualitat de vida de tots aquests nens i nenes i incidir en totes les necessitats i desconeixement que envoltaven el càncer infantil.

LLEIDA

La Delegació de Lleida va obrir les seves portes al 2013 i té com a objectiu donar resposta i cobrir totes les necessitats de les famílies que tenen fills/es malalts de càncer de les terres de Lleida per tal de millorar la seva qualitat de vida.

TARRAGONA

Des de l’any 2004 i a petició d’un grup de pares i mares, AFANOC té oberta una seu a Tarragona per tal de cobrir les mancances en serveis i instal·lacions i donar resposta a les necessitats concretes dels infants i adolescents i les seves famílies en el mateix territori on viuen.

DESCARREGA LA GUIA DE MESTRES